Arrow
Arrow
Arrow
Uzm.Dr. Elkhan Mammadov
Uzm. Dr. Elkhan Mammadov
Uzm.Dr.

Elkhan Mammadov

Liv Bona Dea Hospital Bakü
Tıbbi Onkoloji
İlgi Alanları
  • Kanser teşhisi ve tedavisi
  • Sitotoksik kemoterapi
  • Hormon tedavisi
  • Hedef tedavi (akıllı ilaç tedavisi)
  • İmmünoterapi
Özgeçmişim
Yayınlarım
Üyeliklerim

Eğitim:

• 2004-2010 Azerbaycan Tıp Üniversitesi
• 2014-2019, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, iç hastalıkları uzmanı
• 2019-2022 İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi onkoloji yan dal uzmanlığı

Deneyim:
 • 5 yıl dahiliye uzmanı
 • Onkoloji yan dal uzmanlığı 3 yıl
 
Uzmanlık Tezi:
 • Esansiyel Trombositemi Tanısıyla Takip Edilen Hastaların Klinik, Laboratuvar Bulguları ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Araştırmalar:
 • Birinci basamak metastatik skuamöz ve skuamöz olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserinde INCMGA00012 ile birlikte veya INCMGA00012 olmadan platin bazlı kemoterapinin randomize, çift kör, faz 3 çalışması
 • Lokal İlerlemiş, Rezeke Edilemeyen veya Metastatik Üçlü Negatif Meme Kanserli Hastalarda Ipatasertib, Atezolizumab ve Paklitaksel Kombinasyonunun Değerlendirildiği Faz III, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Randomize Çalışma (C041101 IPATUNITY 170 BAKANLIK KODU: 19-ROC-05)
 • “EGFR Mutasyonlu Lokal İleri veya Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Birinci Basamak Tedavide Amivantamab ve Lazertinib Kombinasyon Tedavisinin Osimertinib ve Lazertinib Tek Başına Tedavisi ile Karşılaştırıldığı Faz 3 Randomize Çalışma” başlıklı ve 73841937NSC3003 (Bakanlık kodu: 202003090)
 • 61186372NSC3001 (Bakanlık kodu: 202003118) numaralı “Lokal İleri Düzeyde veya Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli EGFR Ekson 20ins Mutasyonlu Hastalarda Amivantamab ve Karboplatin Pemetreksed Kombinasyon Tedavisi ile Karboplatin Pemetreksed Tedavisinin Karşılaştırıldığı Randomize, Açık Etiketli Faz 3 Çalışma”.
 • ER (+), HER2 (-) ilerlemiş meme kanseri - AMEERA-5, EFC15935 için sistemik anti-kanser tedavisi almamış hastalarda letrozol artı palbosiklib ile SAR439859 artı palbosiklib'i karşılaştıran randomize, çok merkezli, çift kör faz 3 çalışma “EFC15935 (Bakanlık kodu: 202003120)”
 • Faz III, Eşzamanlı Platin Bazlı Kemoradyasyon Sonrası Progresyonsuz Lokal İlerlemiş, Rezeke Edilemeyen Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olan Hastalarda Durvalumab ile Karşılaştırılan Atezolizumab ve Tiragolumab'ın Açık Etiketli, Randomize Çalışması (Skyscraper-03), GO41854, GÖKYÜZÜNDEKİ03
 • Tedavi edilmemiş geniş evre küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında tiragolumab (anti-Tigit antikoru) ile birlikte veya tiragolumab olmadan (anti-Tigit antikoru) atezolizumab artı karboplatin ve etoposidin değerlendirildiği Faz III, randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma, go41767 gökdelen02
 • Olaparib (MK7339) ile veya Olaparib (MK7339) olmadan Eşzamanlı Kemoradyasyon Tedavisi ile Kombinasyonda Pembrolizumab (MK-3475), Yeni Teşhis Edilmiş, Tedavi Görmemiş, Sınırlı Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (SE-SCLC) Deneklerinde Tek Başına Eşzamanlı Kemoradyoterapi Tedavisi ile Karşılaştırıldığında, Randomize, Çift -Kör, Plasebo Kontrollü, Pembrolizumab ve “MK7339-013 Faz 3 Çalışması” (Bakanlık kodu: 202003108)
 • Östrojen Reseptörü Pozitif, Her2 Negatif, Lokal Hastalarda Letrozol ve Palbociclib Kombinasyonuyla Karşılaştırıldığında Gdc9545 ve Palbociclib Kombinasyonunun Etkinliğini ve Güvenliliğini Değerlendirmeye Yönelik Faz III, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Çok Merkezli Bir Çalışma İlerlemiş veya Metastatik Meme Kanseri, BO41843, PersevERA
 • Tamamen Rezeke Edilmiş Evre II-III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (MeRmaiD-1) Adjuvan Durvalumabın Platin Bazlı Kemoterapi ile Kombinasyondaki Etkinliğini Belirlemeye Yönelik Faz III, Randomize, Çok Merkezli, Çift Kör, Plasebo Kontrollü Bir Çalışma” ve “D910LC00001(Deniz Kızı) -1) (Bakanlık kodu: 202003050)
 • Yeni Teşhis Edilmiş Yüksek Riskli Endometrial Kanserin Tedavi Amaçlı Cerrahi Sonrası Tedavisinde Adjuvan Kemoterapi ile Kombinasyonda Radyoterapili veya Radyoterapisiz Plasebo ile Karşılaştırılan Pembrolizumabın Faz 3, Randomize, Çift Kör Çalışması (KEYNOTE-B21 / ENGOT-en11 / GOG) -3053)” ve “MK3475-B21 (Bakanlık kodu: 202003126)
 • PIK3CA Kayıt Çalışması: HR+/Her2- ileri meme kanseri hastalarında PIK3CA mutasyonları üzerine tanımlayıcı bir çalışma” ve “CBYL719C2401 (Bakanlık kodu: -)
 • “Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör Mutasyonu Pozitif Rezektabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında (NeoADAURA) Monoterapi veya Kemoterapi ile Kombinasyonda Verilen Neoadjuvan Osimertib'in Tek Başına Standart Kemoterapiye Karşı Araştırıldığı Randomize, Kontrollü, Çok Merkezli, 3 Kollu Faz III Çalışma” ve “D516AC00001 (NeoADAURA) (Bakanlık kodu: 202003046)
 • Rezeke edilemeyen, Lokal İleri Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK) ve "MK7339 -012" Hastalarında Eşzamanlı Kemoradyoterapi Sonrası Durvalumab ile Karşılaştırıldığında Olaparib ile veya Olaparib olmadan Pembrolizumabın (MK-3475) Faz 3 Çalışması" ve "MK7339 -012" (Bakanlık kodu: 2020030119)”
 • Daha Önce Tedavi Edilmemiş Geniş Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (MSLCL) Olan Hastalarda Kemoterapi (Karboplatin-Etoposid) ile Kombinasyonda HLX10'un (Rekombinant Hümanize Anti-PD-1 Monoklonal Antikor Enjeksiyonu) klinik etkinliğini ve güvenliğini karşılaştırmak için Randomize, Çift Kör, Multipleks ). Merkezileştirilmiş, Faz III Çalışması {HLX10-005-SCLC301 (Bakanlık kodu: 19-PRX-26)}
 • Lokal olarak ilerlemiş veya metastatik skuamöz küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) için birinci basamak tedavi olarak kemoterapi (karboplatin-nanopartikül albümine bağlı (nab)-paklitaksel) karşısında kemoterapi (karboplatin-nab-paklitaksel) + HLX10 (rekombinant anti-nöbet) ).
 
• Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
• ESMO: Avrupa Onkoloji Derneği
• ASCO: Amerikan Onkoloji Derneği
Hekime Sor
Form Açıklaması henüz girilmedi