Home Icon
Arrow
Görüntüleme

Görüntüleme

Kalp görüntüleme, çeşitli tıbbi tekniklerle kalbin yapı ve fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla kullanılan bir tıbbi inceleme yöntemidir.
Görüntüleme

Ekokardiyografi, ses dalgalarını kullanarak kalp kaslarının hareketini ve kan akışını değerlendirir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak detaylı kalp görüntüleri oluşturur. Bilgisayarlı tomografi (BT) ise x-ışınlarıyla kesitsel görüntüler elde ederek koroner arterleri ve kalp boşluklarını değerlendirir. Bu yöntemler, kalp hastalıklarının teşhisinde, tedavi planlarının oluşturulmasında ve hastalığın seyrinin izlenmesinde önemli bir rol oynar.

Liv Hospital Kalp Görüntüleme Bölümü

Liv Hospital Kalp Görüntüleme Bölümü’nde en son teknolojik donanıma sahip cihazlarla, kalp görüntüleme alanında uzman kadroyla hizmet veriliyor.

•    Ekg/ Efor Testi
•    Ekokardiyografi (2 Boyutlu)
•    Transözafageal Ekokardiyografi (Yemek Borusu Yolu İle)
•    4 Boyutlu Ekokardiyografi
•    Stres Ekokardiyografi (İlaçlı Ve Eforlu)
•    Karotis Doppler İncelemesi
•    Kliniğe Yansımayan Kalp Kasılma Bozukluklarının Erken Teşhisi (Strain Görüntüleme)
•    Talyum Sintigrafisi
•    Koroner Bt Anjiyografi Ve Kalsiyum Skorlama

Ekokardiyografi Nedir?

Ekokardiyografi, kalbin ses dalgaları yolu ile boşluklarının, kapakçıklarının ve kalpten çıkan büyük damarların  yapısının ve fonksiyonlarının incelenmesidir. Temel olarak ultrason prensibine dayanan bu yöntemde kullanılan ekokardiyografi cihazları kalbin hareketli bir organ olması nedeniyle, teknolojik açıdan ultrason cihazlarına göre son derece gelişmiş cihazlardır. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan ve transdüser adını verilen bir alet kullanılarak göğüs duvarının çeşitli bölgelerinden görüntüleme yapılır. Böylece kalp değişik açılardan incelenilerek yapısı ve fonksiyonları incelenir. Ultrasonografik bir yöntem olduğu için hasta için hiçbir riski yoktur, radyasyon içermez ve ağrısız bir işlemdir. Uygulama süresi 15 dakika ile 30 dakika arasında hastalığa göre değişir.

Ekokardiyografi Neden Yapılır?

Ekokardiyografi sıklıkla kardiyoloji muayenesi sırasında dinlemekle saptanan kalp üfürümlerinin değerlendirilmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, bayılma gibi yakınmalar ile başvuran hastalarda kalbin yapı ve fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır. Böylece kalp boşluklarının büyüklüklerinin, kalp kapaklarının yapı ve fonksiyonlarının, kalbin kasılmasının değerlendirilmesi mümkün olur. Protez kapak yapılmış hastalarda kapak fonksiyonlarının değerlendirilmesi, koroner arterlerine balon veya stent uygulanmış hastalarda ve koroner bypas ameliyatı yapılmış olanlarda kalp fonksiyonlarının ve kalp duvarı hareketlerinin incelenmesinde oldukça önemlidir. Ritim bozukluğu hastalarında kalp içinde pıhtı varlığının araştırılması, kalbin doğumsal bozukluklarının tanısı ve kalp tümörlerinin tanısı için yine ekokardiyografi yapılır. Ayrıca kalp çevresinde toplanan sıvıların miktarının ve öneminin belirlenmesi ile kalpten çıkan büyük damarların hastalıklarının incelenmesinde kullanılır.     

Transözafageal Ekokardiyografi Nedir?

Göğüs duvarından yapılan transtorasik ekokardiyografinin yetersiz kaldığı bazı durumlarda, kalbi daha yakından ve detaylı incelemek için yemek borusu yolu ile ekokardiyografik inceleme yapılır. Bu tetkik mide endoskopisine benzer. Merkezimizde bu işlem hasta konforu, güvenliği ve daha iyi bir inceleme yapılabilmesi amacıyla, hasta hafif düzeyde uyutularak yapılır. Böylece hasta işlem süresince işlem ile ilişkili hiçbir rahatsızlık duymaz.

Transözafageal Ekokardiyografi Neden Yapılır?

Göğüs duvarından yapılan görüntülemede, kalp içinde pıhtı, kitle veya enfeksiyon lehine bulgular saptanmışsa, bunların detaylı incelemesi için TEE yapılmalıdır. Protez kapakların detaylı incelemesi, doğumsal kalp delikleri ve diğer kalp bozukluklarının tanısı, ana atardamar olan aort damarının genişlemesi veya yırtılmasından şüphe edildiğinde  kullanılmalıdır. Şişmanlık, akciğer hastalığı veya göğüs yapısında ki bozukluklar nedeniyle hasta transtorasik ekokaradiyografi ile yeterince görüntülenemiyor ise yine bu yol seçilmelidir. Bu işlem aynı zamanda kalp cerrahisinde kapak onarımı ve/veya değişimi sırasında ve katater yolu ile yapılmakta olan kapak değişimi işlemlerinde uygulayıcıya kılavuzluk etmek ve işlem başarısını arttırmak için kullanılır.

4 Boyutlu Ekokardiyografi Nedir?

Günümüzde kullanılan ekokardiyografi cihazları genel olarak iki boyutlu sistemlerdir. Yakın zamanda gelişen teknolojiyle birlikte 3 boyutlu ve 4 boyutlu sistemler geliştirilmiştir. Son derece hareketli olan bir organ olan kalbi temel ulrasonografik sistemlerle görüntülemek kolay değildir. 3 boyutlu ekokardiyografiler kalbin tıpkı kalp cerrahisi sırasında göğüs kafesinin açılıp, cerrahın gözüyle gördüğü görüntüye benzer renk ve doku kalitesinde kalbi bize göstermektedir. Bu yöntemin kullanım amacı hem daha iyi bir görüntü kalitesi sağlayarak, daha iyi bir inceleme sağlanabilmesi hem de 2 boyutlu ekokardiyografi ile net olarak ortaya konulamayan bazı yapısal bozuklukları ortaya koyabilir.

4 Boyutlu Ekokardiyografi Neden Yapılır?

Özellikle kalp içi tümör, pıhtı, delik ve diğer yapısal bozuklukların incelenmesinde, doğal ve protez kapak hastalıklarının değerlendirilmesinde 2 boyutlu ekokardiyografiye göre daha detaylı bilgiler verir. Doğal ancak hasta kapakların cerrahi sırasında tamir yapılması ya da tamamen protez kapak ile değiştirilmesi kararlarının alınmasında önemlidir. Kalp deliklerinin cerrahi mi yoksa kateter yoluyla mı kapatılacağının kararında yine 3 boyutlu ekokardiyografi , 2 boyutlu ekokardiyografiye üstündür. Liv Hospital’da 3 boyutlu incelemeyi canlı olarak, işlem sırasında yapabilen 4 boyutlu ekokardiyografi cihazı kullanılır. 4 boyutlu ekokardiyografi cihazı ile hem göğüs duvarından hem de yemek borusu yoluyla güvenli bir şekilde kalp görüntülemesi yapılabilir.

Stres Ekokardiyografi Nedir?

Stres ekokardiyografi, egzersiz yöntemleriyle veya kalp atımını hızlandıran ilaçlarla yapılan bir ekokardiyografi uygulamasıdır. Egzersiz ekokardiyografi, koşu bandında veya bisiklet ile yapılır. Hastaya uygun protokoller dahilinde egzersiz yaptırıldıktan sonra ekokardiyografi ile gerekli kalp görüntüleri alınarak kaydedilir ve bu görüntüler istirahat sırasında alınan görüntüler ile karşılaştırılır. Egzersiz EKG testinin yapılamadığı durumlarda (bacak damar hastalığı, kas kemik yapı kısıtlılığı) damar yoluyla dobutamin, adenozin, dipridamol gibi kalp ritmi ve kasılmasını arttıracak ilaçların belli zaman aralıklarında artan dozlarda kullanılması ile ilaçlı stres ekokardiyografi yapılır.

Stres Ekokardiyografi Neden Yapılır?

Kalıcı kalp pili, EKG’de sol dal bloğu, sol karıncık kalınlaşması ve EKG’de bazı özel bulguların varlığı nedeniyle (preeksitasyon) kalp hastalıklarının diğer yöntemlerle değerlendirilmesi güç olduğunda, tercih edilen alternatif bir yöntemdir. Stres ekokardiyografi en sık miyokard kanlanma bozukluğunu ve ciddiyetini saptamak için akut kalp krizlerinden ve koroner damarlara yapılan girişimsel işlemlerden sonra risk belirlenmesi amacıyla, kalp cerrahisi dışında cerrahi girişim uygulanacak hastalarda operasyon öncesi kardiyak risk değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

Karotis Doppler Nasıl Yapılır?

İnme, kalp krizi ile ortak risk faktörlerine sahip, yaşamı tehdit eden ve sonucunda hastanın yaşam kalitesini bozabilecek, konuşma bozukluğundan motor hareket kaybına kadar giden sekellerle seyredebilen bir hastalıktır. Bu nedenle hastaların kalp damar hastalığına yönelik incelemeleri yapılırken, beynin kanlanmasından sorumlu ve boyun ana atardamarları olan karotis ve vertebral arter sisteminin değerlendirilmesi de büyük önem taşır.
 
Karotis doppleri tıpkı ekokardiyografide olduğu gibi ultrasonografik temellere dayanan bir cihaz yardımıyla yapılır. Hasta için hiçbir zararı olmayan basit bir görüntüleme tetkikidir. Radyasyon riski yoktur. Boyun damarlarında saptanan birtakım bulgular (damar duvar kalınlığında artış ya da aterom plağı ve darlık gibi…) kalp damarları açısından da yol gösterici olabilir. Pratik olarak karotis damarlarında damar sertiği tespit edilen bir kişide, çapı karotis damarına göre çok daha küçük olan ve kalbi besleyen koroner damarlarında damar sertliği bulunması kaçınılmazdır.

Kalp Kasılma Bozukluklarının Erken Teşhisi

Kalp ile ilgili veya ilgili olmayan bazı hastalıklar, ilaçlar, geçirilmiş enfeksiyonlar, ışın tedavisi gibi durumlar, hasta tamamen sağlıklı göründüğü ve hiçbir yakınması olmadığı halde, kalpte hasar yaratarak, kasılma bozukluğuna yol açabilirler. Bu durum, günlük pratikte kullanılan 2 boyutlu ekokardiyografik incelemelerle çoğu kez ortaya konulamaz. Kliniğe yansımayan kalp kasılma bozukluklarının tanısı için yüksek teknolojiye sahip cihazlar ve yazılım programları kullanılarak detaylı inceleme yapılması gerekir. Liv Hospital’da kullanılan ekokardiyografi cihazları 4 boyutlu görüntüleme ve strain görüntüleme özelliklerini barındırır ve bu analizlerin yapılmasına olanak sağlar.

Kimler İçin Önemli?

En başta kanser hastalığı nedeniyle kemoterapi tedavisi almış ya da alacak olan hastaların değerlendirilmesinde çok önemlidir. Ne yazık ki, kanser ilaçlarının birçoğu, kanser hücrelerini öldürürken, kalp hücrelerine de zarar verir. Bu nedenle kanser tedavisi öncesinde kalbin detaylı olarak ekokardiyografik incelemesinin yapılması, onkoloji ve kardiyoloji işbirliği içerisinde, önerilen zaman dilimlerinde kalp tetkiklerinin tekrarlanması önerilir. Böylece kalp kası üzerinde meydana gelen zararlı etkilerin erken dönemde tanınması ve tedavi edilmesi, ileride gelişebilecek kalıcı kalp kası hasarı ve kalp yetersizliğinin önlenmesi açısından mühimdir. Bu incelemelerin diğer bir avantajı da, kalp açısından detaylı ve titiz bir takip sonucunda, hastanın kanser ilaçlarını olması gereken dozda ve sürede tedavisi kesintiye uğramadan almasını sağlamasıdır. Radyoterapi kalp kası üzerinde olumsuz etkilere yol açabilen diğer bir tetkiktir. Bunun dışında bazı romatizmal ve nörolojik hastalıklar, hipertansiyon, diyabet ve bazı akciğer hastalıkları da kalp kası kasılma kusuruna yol açabilir.